Mängud +372 569 75459

Kasutajaleping

Lepingus kasutatavad mõisted
Kasutaja — füüsiline isik, kes on veebisaidil registreerunud vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.
Klaustrofoobia — veebisaidi autoriõigusi omav juriidiline isik.
Veebisait — internetti paigutatud ressurss aadressil https://phobia.ee, kust kasutaja leiab teabe osutatavate teenuste kohta. Veebisait võimaldab kasutajal suhelda internetis Põgenemistoa broneerimissüsteemiga soovitud ajal, kohas ja vastavalt Põgenemistoale (seansile) ning annab võimaluse saada olemasolevad kirjeldused ja pildid ning teabe seansi saadavuse ja tingimuste ning broneerimishinna kohta. Põgenemistoa broneerimisega seotud suhted reguleeritakse eraldi kokkulepetega (pakkumustega), mille leiab samalt veebisaidilt.
Põgenemistuba — mäng, mis algab registreeritud ajal ja kulgeb määratud aja jooksul vastavalt korraldaja stsenaariumile ja tingimustele, mis sisaldavad nõudeid ja reegleid, muuhulgas piiranguid Põgenemistoas osaleva seltskonna vanusele, koosseisule ja arvule, mis peab olema ei rohkem ega vähem kui veebisaidil olevate tingimustega lubatud, ning osalejate vaimset ja füüsilist seisundit puudutavaid piiranguid (Põgenemistuppa on keelatud lubada alko- või narkojoobes osalejaid ja isikuid, kes põevad haigusi, mis võivad saada takistuseks Põgenemistoas osalemisel jne), mis sõltuvad konkreetse Põgenemistoa tingimustest.
Profiil — Kasutaja e-posti aadress ja/või kombinatsioon kasutaja mobiiltelefoni numbrist ja paroolist, mis võimaldab kasutajal veebisaidil isiklikule kasutajalehele siseneda ja selle teenuseid kasutada.
Isikuandmed — mis tahes teave, mis on kas otseselt või kaudselt seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk isikuandmete subjektiga.

1. Üldsätted

1.1. See leping on Klaustrofoobia ja kasutaja vahel sõlmitud leping, mis vahetab välja kõik nende vahel varem sõlmitud lepingud ning määrab kindlaks tingimused, mida täites saab kasutaja kasutada veebisaidi materjale ja teenuseid.
1.2. Vastavalt Vene Föderatsiooni haldusseadustiku artiklile 437 on see avalik pakkumus.
1.3. Leping jõustub hetkest, kui kasutaja nõustub selle tingimustega punktis 1.4. nimetatud viisil.
1.4. Registreerumise protseduuri läbimisega nõustub kasutaja lepingu tingimusi vastuvaidlematult täitma. Kui kasutaja lepingu sätetega kas osaliselt või täielikult ei nõustu, ei ole tal õigust veebisaidi materjale ja teenuseid kasutada.
1.7. Käesoleva lepingu kehtiv redaktsioon asub internetis aadressil https://phobia.ee/.
1.5. Klaustrofoobial on õigus lepingu veebiversiooni igal ajal ühepoolselt ja ette teatamata kas muuta, täiendada või uuendada.
1.6. Selle lepingu ja muud veebisaidi materjalide ja teenuste kasutamist reguleerivad tingimused ja kokkulepped (pakkumused) leiab aadressilt https://phobia.ee/.

2. Veebisaidi materjalide ja teenuste kasutamise tingimused

2.1. Kasutaja on kohustatud selle lepinguga põhjalikult tutvuma. Registreerumisprotseduuri lõpule viimisega kinnitab kasutaja, et on lepingu tingimusi lugenud, neist aru saanud ja nõustub neist kinni pidama, s.t väljendab täielikku ja tingimusteta nõustumist selle lepingu tingimustega vastavalt VF haldusseadustiku artiklile 438.
2.2. See leping jõustub hetkest, kui kasutaja väljendab nõusolekut täita selle tingimusi, tehes linnukese lepingule viitava fraasi „Nõustun käesoleva lepingu tingimustega” juures olevasse kasti.
2.3. Klaustrofoobial on õigus saata kasutajale teabe- ja reklaamsõnumeid (postitusi) profiilis märgitud e-posti aadressil ja telefoninumbril. Kui kasutaja sellesse kastikesse linnukest ei tee, tähendab see seda, et kasutaja ei soovi otsepostitusi saada.
2.4. Klaustrofoobial on õigus ühepoolselt piirata veebisaidi materjalide ja teenuste kasutamist nii kõigile kui üksikutele kasutajate kategooriatele.
2.5. Kasutajal ei ole õigust kasutada mis tahes seadmeid, programme, toiminguid, algoritme ja meetodeid, automaatseid seadmeid ja nendega samaväärseid käsitsi hallatavaid sissepääse või süsteeme veebisaidile tungimiseks või selle sisu hõivamiseks, kopeerimiseks või jälgimiseks.
2.6. Kasutajal ei ole õigust rikkuda veebisaidi või mõne muu sellega seotud võrgu turva- või autentimissüsteemi.
2.7. Kasutajal ei ole õigust kasutada veebisaiti ja selle sisu ühelgi Vene Föderatsiooni õigusaktidega keelatud eesmärgil ega õhutada mis tahes ebaseaduslikku või muud tegevust, kui see rikub Klaustrofoobia ja/või kolmandate isikute õigusi.
2.8. Kõik veebisaidi kasutamisel kättesaadavad objektid, sh kujunduselemendid, tekst, graafika, illustratsioonid, videod, arvutiprogrammid, andmebaasid, muusika, helid ja teised saidile paigutatud objektid (edaspidi koos sisu) on ainult Klaustrofoobia ja teiste autoriõigusi omavate isikute omand. Sisu kasutamine autoriõiguste omanike nõusolekuta on rangelt keelatud.

3. Kasutajaks registreerumise kord

3.1. Veebisaidi funktsionaalsete teenuste kasutamiseks peab kasutaja veebisaidil registreeruma ehk looma isikliku profiili.
3.2. Registreerumisel (profiili loomisel) tuleb kasutajal spetsiaalsesse registreerimisvormi sisestada oma nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja ainult talle teadaolev parool kontole sissepääsuks.
3.3. Pärast registreerumiseks vajalike andmete sisestamist (profiili loomist) saab kasutaja registreerumisel märgitud telefoninumbril ja/või e-postkasti sõnumi, mis sisaldab saidil registreerumise kinnitamiseks vajalikku unikaalset koodi. Kasutaja loob konto ühel e-posti aadressil ja telefoninumbril üks kord. Korduv sama e-posti aadressi ja telefoninumbriga konto loomine on keelatud, küll aga saab kasutaja muuta oma profiilinime ja parooli.
3.4. Oma kontole sissepääsu andmete salajas hoidmise ja profiili turvalisuse eest hoolitseb ja vastutab kasutaja ise. Kasutaja vastutab kõigi sellel veebilehel loodud profiilil toimuvate tegevuste ja tegematajätmiste tulemuste ja tagajärgede eest, sh ka juhul, kui ta on andnud profiilile pääsuks vajalikud andmed vabatahtlikult või mis tahes muudel tingimustel edasi kolmandatele isikutele kas lepingu alusel või kokkuleppe korras. Vastavalt selle lepingu punktile
3.5. loetakse kõik kasutaja profiilil tehtud toimingud kasutaja tehtuteks välja arvatud juhtudel, kui kasutaja on Klaustrofoobiale teatanud, et ta teab või kahtlustab, et tema profiilile on sisenetud tema teadmata, tema tahte vastaselt ja/või ebaseaduslikult.
3.5. Kasutaja on kohustatud Klaustrofoobiale viivitamatult teatama igast ebaseaduslikust sissetungist veebisaidile või kahtlusest, et see võib olla toimunud, aga ka veebisaidi pakutavate teenuste lubamatust kasutamisest kasutaja profiili sisestatud isikuandmeid kuritarvitades ja/või muudest isikuandmeid riivavatest rikkumistest või kahtlusest, et see võib olla juhtunud. Turvalisuse huvides peab kasutaja pärast iga oma profiili all alustatud veebisessiooni lõpetamist klõpsama nupul „Väljun”.
3.6. Kasutaja annab registreerimisvormis esitatud küsimustele ainult tõele vastavad, täpsed ja ammendavad vastused ja ajakohased isikuandmed. Kui kasutaja esitab valeteavet või on Klaustrofoobial põhjust kasutaja esitatud andmete tõepärasuses ja/või täpsuses tõsiselt kahelda, on tal õigus kasutaja profiili kasutamine keelata või seada kasutajale piirangud veebisaidi materjalide ja teenuste kasutamiseks vastavalt selle lepingu punktile 2.4.
3.7. Klaustrofoobia kasutab, säilitab ja töötleb kasutaja poolt profiili sisestatud isiklikku teavet kooskõlas selle lepingu 4. peatüki sätetega.

4. Isikuandmed ja privaatsuspoliitika

4.1. Registreerumiseks vajalike andmete veebisaidile sisestamisega (profiili loomisega) annab kasutaja Klaustrofoobia käsutusse isikuandmeid sisaldava teabe ja nõustub seda tehes, et Klaustrofoobia tohib seda isiklikku laadi teavet töödelda, sh edastada seda kolmandatele isikutele. Kui kasutaja ei soovi, et Klaustrofoobia tema isikuandmeid töötleb, tuleb tal oma profiil veebisaidilt eemaldada.
4.2. Kasutaja nõustub täielikult ja lubab ettevõttel oma pilti (videot või kujutava kunsti teost, millel on teda kujutatud) kohandada ja kasutada reklaami eesmärgil ja reklaamikampaaniates, sh ka juhul, kui ülesvõte on tehtud avalikes kohtades või avalikel üritustel.
4.3. Kui kusagil teisiti kirjas pole, tohib Klaustrofoobia isikuandmeid töödelda järgmiselt: neid koguda, salvestada, süstematiseerida, täpsustada, kasutada, kustutada ja edastada kolmandatele isikutele.
4.4. Klaustrofoobia ja tema volitatud töötajad võivad kasutaja isikuandmeid kasutada temaga suhtlemiseks ja/või edastada andmeid veebisaidi kasutajate kohta kolmandatele isikutele lepinguliste suhete piires.
4.5. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete valdkonda puudutavatele seadusaktidele eesmärgipäraselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika peatükiga.
4.6. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse tema isiku identimiseks ning idenditud kasutajale veebisaidi materjalidele ja teenustele juurdepääsu andmiseks; kasutajaga suhtlemiseks (suunatud teated, veebisaidi ja selle teenuste kasutamist puudutavad päringud, kasutaja saadetud päringute ja taotluste töötlemine jne); kasutaja asukoha määramine turvalisuse tagamiseks ja pettuse ennetamiseks; kasutaja teavitamiseks Põgenemistoa broneeringu olekust; kasutajale tõhusa kliendi- ja tehnilise toe pakkumiseks, kui veebisaidi kasutamisega seoses peaks probleeme tekkima; kasutajale tema nõusolekul uute toodete ja uuenduste tutvustamiseks, eripakkumiste tegemiseks, hinnauudiste, uudiskirjade ja muude Klaustrofoobia või tema partnerite nime all edastatavate postituste saatmiseks; reklaamitegevuse edendamiseks juhul, kui kasutaja sellega nõustub.
4.7. Klaustrofoobia garanteerib, et isikuandmete töötlemise käigus rakendatakse kõiki võimalikke korralduslikke ja tehnilisi abinõusid, et kaitsta neid ebaseadusliku või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise ja levitamise ning muude seadusevastaste tegevuste eest.
4.8. Kasutaja isikuandmete töötlemisel ei ole ajalisi piiranguid ja seda tohib teha mis tahes seaduslikul viisil, sh isikuandmete infosüsteemide automatiseerimistööriistu kasutades või neid kasutamata.
4.9. Klaustrofoobia annab juurdepääsu isikuandmetele ainult isikutele ja töötajatele, kes vajavad neid sellest lepingust või muudest veebisaidile paigutatud kokkulepetest (pakkumustest) tulenevate kohustuste täitmiseks. Klaustrofoobia tagab, et nimetatud isikud hoiavad kasutajate isikuandmed privaatsena ja järgivad nende töötlemisel kõiki vajalikke turvameetmeid.
4.10. Klaustrofoobial on õigus avaldada veebisaidi kasutajatelt saadud mis tahes teavet juhul, kui see on vajalik uurimise huvides, veebisaidi ebaseadusliku kasutamise asjus esitatud kaebuse tõttu või kasutaja tuvastamiseks (identimiseks), kes võib Klaustrofoobia või veebisaidi kasutajate õigusi või tegevust häirida või sellesse sekkuda.
4.11. Kasutaja isikuandmeid võib VF volitatud riigiasutustele edastada ainult VF seadusandlusega kehtestatud alustel ja viisil.
4.12. Klaustrofoobia rakendab koos kasutajaga kõiki vajalikke abinõusid, et ennetada kahjusid ja muid kasutaja isikuandmete kaotsi mineku, levimise või avalikuks saamisega seotud halbu tagajärgi.

5. Vastutuse kärped

5.1. Kõik veebisaidi materjalid ja teenused antakse välja algsel kujul, garanteerimata nende täielikkust või aktuaalsust või muid otseseid või kaudseid tagastisi. Sissepääs saidile ning selle materjalide ja teenuste kasutamine toimub ainult kasutaja äranägemisel ja riisikol.
5.2. Klaustrofoobia ei vastuta mingil moel mis tahes vigade, trükivigade ja ebatäpsuste eest, mis võivad sellel veebisaidil avaldatud kirjutistes esineda.
5.3. Mõned veebisaidil olevad lingid viivad teistele saitidele. Need lingid on saidile paigutatud kasutajate mugavuse huvides ega tähenda, et Klaustrofoobia kiidab teiste saitide sisu heaks. Sellele lisaks ei vastuta Klaustrofoobia nende veebiressursside kättesaadavuse ja sisu eest. See puudutab kõiki veebisaidil olevaid linke ja kõigi bännerite ja saidil olevate linkide kaudu juurdepääsetavate saitide materjale.
5.4. Klaustrofoobia ei vastuta kasutaja võimalike seadusevastaste tegevuste eest kolmandate isikute suhtes või kolmandate isikute tegevuse eest kasutaja suhtes.
5.5. Sait võib kasutada identifitseerimisküpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebisait kasutab korduvate külastajate äratundmiseks, külastajale saidile juurdepääsu lihtsustamiseks ja selle kasutamiseks, aga jälgib ka külastajate pöördumisi ja kogub üldist teavet sisu parandamiseks. Registreerimisprotseduuri läbimisega nõustub Kasutaja, et sait kasutab küpsiseid.
5.6. Klaustrofoobia ei vastuta tegelike või võimalike kahjude, kaotuste ega kulude eest, mis tekivad või võivad tekkida seoses selle veebisaidi kasutamise võimaluse või võimatusega.
5.7. Klaustrofoobia ei vastuta selle eest, kui kasutaja näitab profiili loomisel oma andmeid mittetäielikult, ebatäpselt või valesti.
5.8. Klaustrofoobia ei vastuta operatsioonide hilinemise või häirete eest, samuti telekommunikatsiooni-, arvuti-, elektri- ja muude seotud süsteemide rikete eest, kui need on tekkinud vääramatu jõu mõjul.
5.9. Klaustrofoobia ei vastuta ülekande- ja maksesüsteemide ning pankade tegevuse ja nende tööga seotud viivituste eest.
5.10. Klaustrofoobia vastutus piirdub mis tahes juhtudel 10 000 (kümne tuhande) VF rublaga ja see määratakse talle ainult juhul, kui tema tegevus on süüline (vastavalt VF haldusseadustiku artiklile 15).

6. Muud sätted

6.1. See leping on koostatud ja reguleeritud kooskõlas Venemaa Föderatsiooni seadustega. Selle lepinguga reguleerimata küsimused lahendatakse vastavalt Venemaa Föderatsiooni seadusandlusele. Kõik käesoleva lepinguga reguleeritud suhetest tulenevad võimalikud vaidlused lahendatakse Venemaa Föderatsiooni kehtivate õigusaktidega ettenähtud viisil.
6.2. Käesoleva lepingu raames osutatavate tasuta teenuste tõttu ei saa kasutaja ja Klaustrofoobia vaheliste suhete suhtes Venemaa Föderatsiooni õigusaktidega ette nähtud tarbijakaitse norme rakendada.
6.3. See leping ei ole alus kasutaja ja Klaustrofoobia vahel mis tahes rahaliste kohustuste või suhete tekkimiseks.
6.4. Juhul, kui üks või mitu käesoleva lepingu sätet tunnistatakse kehtetuks või juriidilist jõudu mitte omavaks, ei mõjuta see lepingu ülejäänud sätete kehtivust ega kohaldatavust.
6.5. Käesolev leping on sõlmitud määramata ajaks.